Ogólne warunki umów

Floating sp. z o.o. siedzibą w Mielnie, adres: 6 Marca 2, 76-032 Mielno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769170, posiadającą numery identyfikacyjne NIP 4990676654, zwaną dalej również jako Floating.

„OWU” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Umów.
„ Floating” oznacza obiekt spółki z dostępną infrastrukturą.
„Wykonawca” lub „Zleceniobiorca” oznacza Floating sp. z o.o. lub podmiot, któremu spółka zleciła wykonawstwo umowy lub części umowy.
„Klient” lub „Zleceniodawca” lub „Gość” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę z FLOATING sp. z o.o.
„Strony” rozumie się przez to FLOATING sp. z o.o. i klienta.
„Usługa” oznacza zamówienie przez klienta pobytu i jego realizację przez zakwaterowanie i/lub usługi gastronomiczne i ich realizację przez zamówienia w punktach gastronomicznych lub inne usługi i ich realizację poprzez zamówienia.
„Zakwaterowanie” oznacza zapewnienie zakwaterowania w domku lub łodzi w cyklu dziennym lub tygodniowym.
„Usługi gastronomiczne” – obejmują usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu potraw i napojów i dostarczeniu ich Klientowi.
„Usługi inne” – usługi realizowane przez FLOATING sp. z o.o., a nie będące usługami hotelowymi, wynajmu, gastronomicznymi.
„Termin pobytu” oznacza datę pobytu podaną w Rezerwacji lub Umowie.

OWU ustala relację pomiędzy stronami i stanowi integralną część Umów zawieranych przez klienta z Floating . W celu nadania mocy obowiązującej OWU nie wymaga się złożenia osobnego oświadczenia woli przez Strony. Jeśli OWU nie zostały dołączone do Umowy, to klient jest związany OWU w brzmieniu obowiązującym w wersji opublikowanej w dniu zawarcia Umowy, na stronie Floating pod adresem: https://hthouseboats.com/ Umowa z klientem zawierane są w formie dokumentowej. Umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie wniosku klienta drogą wyraźnej akceptacji ze strony Floating lub po podpisaniu umowy, w której niniejsze warunki są przywołane. W przypadku, gdy rezerwacji zakwaterowania dokonuje na rzecz klienta osoba trzecia, osoba ta ponosi względem Floating odpowiedzialność solidarną z klientem jako strona rezerwująca. Domek lub łódź dostępne jest dla Gości od wskazanej w poniżej rozpoczęcia i zakończenia doby hotelowej. Domek lub łódź mogą być zajmowane jedynie przez potwierdzoną w Umowie liczbę osób dorosłych i dzieci. Klient ani gość nie nabywa roszczenia o dostępność danego konkretnego domku lub łodzi, chyba że hotel potwierdził dostępność na piśmie. Domek lub łódź są dostępne dla klientów i gości w ustalonych godzinach (doba hotelowa), tj. od 16:00 dnia rozpoczynającego pobyt do godz. 11:00 dnia kończącego pobyt. Klientowi lub gościowi nie przysługuje roszczenie o wcześniejszą dostępność domku lub łodzi. Zameldowanie przed godziną rozpoczęcia doby hotelowej w dniu przyjazdu oraz wymeldowanie po godzinie doby hotelowej w dniu wyjazdu, jest uzależnione od dostępności wolnych domków lub łodzi. Wcześniejsze zameldowanie, jak i wymeldowanie wymaga zgłoszenia przez klienta i pisemnego potwierdzenia takiej możliwości ze strony HT i może wiązać się z dodatkową opłatą. W przypadku zamierzonego przez Gościa przedłużenia pobytu w domku lub łodzi, Zamawiający powinien skontaktować się z recepcją najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu, w którym upływa jego pobyt. Przedłużenie pobytu jest możliwe jedynie wtedy, gdy HT dysponuje wolnymi miejscami i nie jest dłuższe niż 2 godziny. W przypadku wydłużenia pobytu powyżej 2 godzin HT naliczy opłatę jak za dodatkową dobę zgodną z cennikiem. W przypadku opuszczenia domku lub łodzi po zakończeniu doby hotelowej w dniu wyjazdu Floating ma prawo naliczyć opłaty za domek lub łódź z tytułu dodatkowego ich wykorzystania w przypadku jego nieopuszczenia po zakończeniu doby hotelowej w dniu wyjazdu, a klient jest obowiązany je uiścić. Cisza nocna obowiązuje pomiędzy 22:00, a 6:00. Po godzinie 22:00 w domkach lub łodziach oraz na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych Klientów lub Gości. W domkach oraz łodziach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz otwierania ognia. W przypadku zniszczeń, z przyczyn niezależnych od obiektu, Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Za rzeczy wartościowe nie pozostawione w depozycie recepcyjnym Floating nie ponosi odpowiedzialności materialnej. Reklamacje klient powinien zgłosić Floating niezwłocznie na piśmie nie później niż w ostatnim dniu pobytu, przed opuszczeniem domku lub łodzi. Hotel rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania od klienta. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia klienta z obowiązku terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Floating. Podnajem, poddzierżawa, użyczenie łodzi lub domków, pokoi, pomieszczeń, jak również zaproszenia na jakiekolwiek wydarzenia wymaga uprzedniej pisemnej zgody Floating. Zasady korzystania z łodzi i domków oraz innych dostępnych urządzeń określają również regulaminy znajdujące się przy tych rzeczach i w recepcji, które stanowią integralną część umowy.
 1. Do zawarcia umowy konieczna jest rezerwacja usługi hotelowej, podczas której Klient zostaje poinformowany o wpłacie zadatku w terminie do 3 dni od momentu złożenia rezerwacji, a pozostałą część dopłaca na 14 dni przed planowanym pobytem –  przed przystąpieniem do świadczenia usług, o ile zewnętrzny system rezerwacyjny (np. https://www.booking.com/) nie stanowi inaczej i postanowienia systemu rezerwacyjne nie mogą być zmienione przez Strony.
 2. Zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze Stron druga strona może otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
 3. Brak przedpłaty w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji oznacza rozwiązanie umowy i tym samym odwołanie przez Zleceniodawcę pobytu, o ile zewnętrzny system rezerwacyjny (np. https://www.booking.com/) nie stanowi inaczej.
 4. Odrębnym przypadkiem jest dokonanie rezerwacji bezpośrednio w Hotelu w dniu, w którym Klient chciałby rozpocząć pobyt, wówczas Klient dokonuje płatności całej należności za usługę hotelową w momencie zawarcia umowy.
 5.  Po zawarciu umowy Floating może zażądać od klienta wpłaty odpowiedniej kwoty tytułem zadatku, zaliczki, kaucji lub zabezpieczenia w formie gwarancji na karcie kredytowej lub w podobnej formie. W przypadku niedokonania powyższej płatności w uzgodnionym terminie Floating może odstąpić od umowy i zażądać odszkodowania za poniesione szkody lub zatrzymać zadatek. W związku z powyższym klient upoważnia Floating do pobrania z rachunków prowadzanych dla powołanych kart kwoty stanowiącej równowartość należnych mu roszczeń, z tym zastrzeżeniem, że tytułem kaucji nie więcej niż 1.000,00 zł i w okresie 14 dni od dnia przekazania zwrotnego przedmiotu umowy. Uiszczona kaucja zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po zwrocie przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym.
 6. Floating może również zażądać od klienta zapłaty odpowiedniej zaliczki lub zabezpieczenia w trakcie jego pobytu, pod warunkiem że zaliczka lub zabezpieczenie nie zostały jeszcze wpłacone zgodnie z powyższymi postanowieniami.
 7. W uzasadnionych przypadkach (np. zaległości płatnicze klienta lub rozszerzenie zakresu umowy) Floating może zażądać zwiększenia zaliczki, kaucji lub zadatku uzgodnionego w umowie lub zabezpieczenia – do kwoty przewidywanych kosztów zakwaterowania.
 8. W celu przypadku wątpliwości czy dokonana wpłata stanowiła kaucję, zaliczkę, czy zadatek, Strony przyjmą, że wpłata stanowi  zadatek.

W razie odstąpienia przez Klienta od rezerwacji usługi hotelowej Floating zatrzyma wpłacony zadatek,  o ile zewnętrzny system rezerwacyjny (np. https://www.booking.com/) nie stanowi inaczej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Floating sp. z o.o. (dalej „My” albo „Floating” albo „Spółka”), prowadząca działalność związaną z zakwaterowaniem.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Oto nasze pełne dane kontaktowe: Floating . z o.o. siedzibą w Mielnie, adres: 6 Marca 2, 76-032 Mielno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769170, posiadającą numery identyfikacyjne NIP 4990676654, strona www: https://hthouseboats.com/, e-mail: rezerwacje@hthouseboats.com, tel.  +48 669 855 769.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z kontaktem z nami w sprawie zamówień, wycen czy rezerwacji, za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji on-line, komunikacji e-mail, telefonicznej lub za pomocą portali systemów rezerwacji.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Floating?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania przygotowania i realizacji umowy, którą możemy zawrzeć z Tobą w związku z dokonaniem rezerwacji w naszym obiekcie, w tym do:

 • obsługi wstępnych zapytań rezerwacyjnych
 • wstępnego procedowania rezerwacji
 • zapewnienia obsługi bieżącej zamówień czy umów, jak również rozwiązywania ewentualnych sporów
 • realizacji umów hotelowych
 • realizacji rozliczeń z Tobą, np. wystawienia faktury i rachunków
 • obsługi reklamacji
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych
 • prowadzenia analiz statystycznych.

Dodatkowo obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przechowujemy dane dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Floating wymaga podania przez Ciebie danych osobowych czy kontaktowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z wstępną lub zwykła rezerwacją. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli przedstawić Ci naszej oferty, dokonać wstępnej rezerwacji czy zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł/a korzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Floating w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletnew odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Floating; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • W odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi: pośrednictwa sprzedaży; pośrednictwa rezerwacji; płatnicze; wykonują usługi prawnicze lub księgowe. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. W celu wywiązania się z obowiązku podatkowych i rachunkowych Spółka może udostępniać Twoje dane (np. faktury) dostawcy usług księgowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z wykonaną umową przez okres trzech lat od daty zakończenia umowy, dane mogą być nam pomocne przy ponownym wykonywaniu umowy dla Ciebie lub rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji i sporów. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Floating polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy przyczyny wyboru oferty Floating.

 

 1. Klient ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za wszelkie szkody w odniesieniu do Floating i jego wyposażenia, szkody odniesione przez personel Floating, innych gości, spowodowane przez klienta osobiście lub przez jego gości.
 2. Klient zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów usług wykorzystanych osobiście, jak i swoich gości (które nie były ujęte w Umowie, na podstawie przedstawionego przez Floating podpisanego wykazu usług, uwzględniającego czas ich świadczenia, koszt, a także dane osoby, która zleciła ich wykonanie, a w przypadku, gdy będzie to niemożliwe, numer łodzi lub domku, w którym dana usługa była świadczona, lub w przypadku skorzystania z parkingu, numer rejestracyjny pojazdu.)
 3. Klient bierze pełną odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe podczas pobytu, spowodowane osobiście, jak i przez swoich gości. Klient odpowiada za wszelkie zniszczenia spowodowane przez Gości, jak również stwierdzone braki w wyposażeniu, pokoi, toalet lub innych pomieszczeń, dostępnych dla Gości.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że obiekt jest monitorowany oraz, że gdy zakłócany jest porządek i spokój Gości Wykonawca ma prawo wezwać Policję lub inne jednostki interwencyjne na koszt i odpowiedzialność Zleceniodawcy.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn od siebie niezawinionych, w przypadku zaistnienia siły wyższej, w tym w szczególności w sytuacji braku dostaw energii elektrycznej lub przerw w tych dostawach.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku, gdy Floating dokona zmiany niniejszych ogólnych warunków umów przed zakończeniem obowiązywania umowy, zaktualizowana wersja zostaje włączona do zakresu umowy. Druga strona zostanie poinformowana o zmianie na piśmie i może wyrazić sprzeciw w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Wówczas mają zastosowanie poprzednie ogólne warunków umowy.
 3. Strony wybierają jurysdykcję sądów polskich.
 4. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
Close